BioModuler för infiltration

BioModuler och spridarplattor läggs direkt på infiltrationsytan

I de fall då marken har goda infiltrationsegenskaper kan spridarplattorna läggas ut direkt på det underliggande, uppluckrade jordlagret. Det behövs alltså inte längre något spridningslager av tvättad makadam – plattorna ersätter helt det övre makadamlagret. Vid förstärkt infiltration tillkommer 30 cm markbäddssand.

BAGA biomoduler är det rätta valet för enskilda avloppsanläggningar där en traditionell infiltration eller markbädd ska anläggas (normal skyddsnivå). Modulerna är även en bra lösning för installationer vid hög skyddsnivå när en avloppsanläggning (BAGA Easy) med efterföljande infiltration eller markbädd ska anläggas. Kombinationen med spridningsplattorna optimerar syresättningen och ger en kraftig ökning av biohudsytan.
En bädd med BAGA biomoduler uppfyller med råge de krav som myndigheterna ställer för hög skyddsnivå för hälsoskydd. Vatten som passerat genom BAGA biomoduler är hygieniserat och halterna av sjuk – doms alstrande bakterier ligger långt under riktvärdena.

På infiltrationsytan eller förstärkningslagret läggs först spridarplattor ut. Därefter läggs biomodulerna efter varandra i en, eller flera, långa sektioner på bäddens spridarplattor. Spridarröret läggs ovanpå biomodulerna och kopplas till slamavskiljaren. Modulsektionerna förses med ventilationsrör i vardera ände och till sist sveps hela bädden  med geotextil. Valet mellan infiltration och markbädd beror på markens beskaffenhet.

Syrebrist är den vanligaste orsaken till att infiltration och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. Med BAGAs biomoduler finns det ingen risk för igensättning eller syrebrist – de ökar den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Biomassan lyfts från sand- och makadamlagret så att syresättningen optimeras. Det ger ett bättre renat vatten samtidigt som plattorna kräver mindre grävarbete och avsevärt ökar den biologiska bärarytan.

 

Lågbyggd bädd = mindre arbete och kraftigt sänkt kostnad

Bäddens bygghöjd minskar med hela 40-60 cm! Markbäddens minskade höjd innebär en kraftig besparing för kostnader och transporter av sand och grusmaterial jämfört med traditionella lösningar för vattenrening.

BAGA biomoduler är det rätta valet för enskilda avloppsanläggningar där en traditionell infiltration eller markbädd ska anläggas (normal skyddsnivå). Modulerna är även en bra lösning för installationer vid hög skyddsnivå när en avloppsanläggning (BAGA Easy) med efterföljande infiltration eller markbädd ska anläggas. Kombinationen med spridningsplattorna optimerar syresättningen och ger en kraftig ökning av biohudsytan.
En bädd med BAGA biomoduler uppfyller med råge de krav som myndigheterna ställer för hög skyddsnivå för hälsoskydd. Vatten som passerat genom BAGA biomoduler är hygieniserat och halterna av sjuk – doms alstrande bakterier ligger långt under riktvärdena.

På infiltrationsytan eller förstärkningslagret läggs först spridarplattor ut. Därefter läggs biomodulerna efter varandra i en, eller flera, långa sektioner på bäddens spridarplattor. Spridarröret läggs ovanpå biomodulerna och kopplas till slamavskiljaren. Modulsektionerna förses med ventilationsrör i vardera ände och till sist sveps hela bädden  med geotextil.Valet mellan infiltration och markbädd beror på markens beskaffenhet.

Syrebrist är den vanligaste orsaken till att infiltration och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. Med BAGAs biomoduler finns det ingen risk för igensättning eller syrebrist – de ökar den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Biomassan lyfts från sand- och makadamlagret så att syresättningen optimeras. Det ger ett bättre renat vatten samtidigt som plattorna kräver mindre grävarbete och avsevärt ökar den biologiska bärarytan.

Ladda ner Kontakt