Ditt behov

Var du bor i förhållande till grannars, och din egen dricksvattenbrunn, åar, bäckar och sjöar, och inte minst havet bidrar till vad du behöver göra. Andra viktiga faktorer är markbeskaffenheten på platsen. Har du sand, lera eller berg och hur långt har du till grundvattnet avgör vad som är möjligt att göra. Lägg sedan till; hur stor plats du har tillgängligt för ditt nya avlopp?

 

 

 

 

 

 

Miljöskydd – normal skyddsnivå!

normalt_miljoskyddOm du har långt till grannar och vattendrag bedöms du oftast behöva en anläggning för ”normal skyddsnivå”. Till det brukar man anlägga traditionella lösningar som infiltrationer och markbäddar.

Miljöskydd – hög skyddsnivå!

När du bor nära hav och sjö eller vattendrag som leder ner till sjö eller har dricksvattenbrunnar eller naturskyddsområden brukar man hamna i ”hög skyddsnivå”. Det innebär att du måste ha en anläggning som klarar mer avseende reduktion av närsalter som fosfor och kväve.

Källsorterat avlopp

Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kan vara till nytta för odling och åkermark. T ex kväve och fosfor. Däremot är dessa ämnen en belastning för våra vattenmiljöer om de inte tas om hand på rätt sätt. Av det totala avloppsvattnet är det toalettvattnet som innehåller merparten av dessa ämnen. Återförs det här vattnet till åkermarken har en kretsloppslösning uppnåtts. Våra lösningar för Källsorterat avlopp separerar toalettvattnet från BDT-vattnet.

Högt hälsoskydd

halsoskydd_redI närheten till dricksvattenbrunnar och grundvatten samt badplatser eller intag från kommunal vattentäkt gäller ”Högt hälsoskydd”. Det gör att du ofta kan få krav på dig med en extra hygienisering för att få släppa ut ditt renade vatten.

Förväntade reningsnivåer

Normalt miljöskydd Högt miljöskydd Högt hälsoskydd
BOD – Biologiskt syreförbrukande mtrl 90 % 90 %
P – Fosfor 70 % 90 %
N – Kväve 50 %
E.colie 99,999 %
Intestinala Enterokocker 99,999 %
Ladda ner Kontakt