Framtiden - forskning och utveckling

För oss ligger ett självklart engagemang att vara en del i det viktiga samhällsuppdraget att värna om vår miljö, vår hälsa och våra resurser. 

Vi är drivna av att hitta tekniska lösningar som säkerställer en effektiv rening som är robust, hållbar och energieffektiv. Att ta hjälp av naturens egen reningsmetod och minimera resursbehoven. 

Mycket av kraven på rening i samhället regleras politiskt genom nationell och europeisk lagstiftning. Övergripande krav styrs av europeiska direktiv som till exempel Avloppsdirektivet, Badvattendirektivet, Slamdirektivet och Dricksvattendirektivet. Detaljkraven för miljökrav och hälsokrav styrs sedan genom nationell lagstiftning. Detaljkraven är ännu inte harmoniserade.  

Vi är aktiva i dialogen med myndigheter, miljökontor och organisationer för att bidra med våra erfarenheter och kunskap och samtidigt lära av andras erfarenheter, forskning och vilka behov som kommer. 

6§ i LAV (lagen om allmänna vattentjänster) reglerar kommunernas ansvar att tillhandahålla vatten och reningsanläggningar och är nu under utredning. Vi tror på att ett kommande beslut innebär ett ökat behov av en hållbar åtgärdstakt. 

Framtida behov av förnyelse och utveckling kommer präglas av stort ansvarstagande och hänsyn till vår miljö och våra resurser. 

Vi tror på nytänkande, förnyelse och att kombinera naturliga reningsprocesser med modern digital teknik för att få fram de robusta, energieffektiva och miljövänliga lösningar som behövs med ökat fokus på kretslopp och återvinning!

 

Ladda ner Kontakt