Hälsoskydd i modern markbaserad rening - MMR 

När den traditionella markbaserade reningen utvecklades var det främst hälsoskyddet som var i fokus. Dagens skyddsavstånd baseras på det skydd som traditionella infiltrationer och markbäddar ger. Med COZ-tekniken beskriven nedan uppnås ett än bättre hälsoskydd och kraven i EUs badvatten-direktiv uppfylls utan problem. Halter av indikatorbakterier ligger närmast konstant under 100 CFU/100ml, men under 10 är inget ovanligt. 

COZ-tekniken 

Skillnaden mellan traditionella markbaserade system och moderna är främst att man använder olika typer av bioModuler för att lyfta upp biomassan delvis från marken/sanden. Det förbättrar genomsläppligheten, men inte syresättningen av bäddarna. 

Med COZ – ”Controlled Oxygen Zones”, fås en optimerad syresättning som effektiviserar flera viktiga processer i bäddarna genom att biomassan får en effektiv tillgång på syre och kan prestera optimalt. Förbättrad nitrifikation, oxidation och bättre förutsättningar för högre stående mikroorganismer i bäddarna ger effektivare rening och robustare funktion. 

Zoner 

I modulerna syresätts vattnet och processen genom ett crossflow av luft som förser bädden med fritt syre samt transporterar bort gaser, bland annat koldioxid. Med hjälp av spridarplattor sprids vatten och syre över infiltrationsytan och organismerna kommer åt infiltrationsytan ovanifrån. 

Nere i sanden, strax under övergången från spridarplatta till sand fås syrefattiga förhållanden och främst en de-nitrifikation sker. I övergången mellan de två zonerna etableras en tät matta av biomassa som bromsar flödet, varför det är viktigt att sanden som spridarplattorna ligger på inte är för genomsläppliga, max LTAR 70. 

Matta av biomassa 

Mattan av biomassa filtrerar vattnet och föroreningar och bakterier fångas upp i en effektiv miljö för reduktion. Det tar några månader vid första belastningen innan en fullgod matta etablerats. Beroende på belastning kan det ta lite olika lång tid innan en tillräckligt omfattande matta har etablerats i övergången. Hälsoskyddet och de-nitrifikationen är beroende av en tät matta. 

Syretillgång 

Det har visat sig att det främst är tillgången på syre som avgör om en motsvarande log 5 gällande reduktion av bakterier i bäddarna uppnås. Med bioModulernas uppbyggnad som leder luften genom bädden och med hjälp av ett crossflow syresätts vatten och biomassa effektivt. Med ventilatorerna placering och utformning nyttjas de termiska drivkrafterna optimalt för denna syresättning och ger en robust drift med låga kostnader. Det är just syresättningen som är den stora skillnaden, dvs COZ-tekniken. Med den fås inte bara en effektivare hygienisering som uppfyller kraven för badvattenkvalité, utan även en mycket effektiv reduktion av kväve. Läs mer om kvävereduktion här

Ladda ner Kontakt