Vilka personuppgifter samlas?

Kingspan BAGA integritetspolicy

Kingspan BAGA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänster eller produkter samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Följande principer gäller när Kingspan BAGA hanterar dina personuppgifter:

  • Din integritet respekteras och värnas
  • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
  • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
  • Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
  • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
  • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att Kingspan BAGA ska kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex. serviceuppdrag och leveranser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför ett fåtal av dina personuppgifter i upp till 12 månader efter att du inte längre är kund.

De uppgifter som sparas längst är sådana data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

Dina rättigheter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas. Det noteras att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Kingspan BAGA inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet med dig som kund. Du har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per e-post till baga.dpo@kingspan.com eller till postadress nedan.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli bortglömd från Kingspan BAGAs register:

Till Dataskyddsombud
Kingspan BAGA AB
Torskorsvägen 3
SE-371 38 Karlskrona

Om du har funderingar över hur Kingspan BAGA behandlar dina personuppgifter, vänd dig till BAGA direkt via baga.dpo@kingspan.com.

Personuppgiftsbehandling

BAGA Water Technology, organisationsnummer 556445-5557, adress Torskorsvägen 3, 37138 Karlskrona telefonnummer 0455-61 61 50 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Ladda ner Kontakt