Mätbarhet i markbaserade system 

Det är svårt att mäta på främst infiltrationer men även markbäddar är svåra. Ofta infiltrerar stora mängder av det renade vattnet och risk finns att annat vatten tränger in i bäddarna och spär det renade vattnet. Hur trovärdiga är analyserna av markbäddar? 

Eftersom markbäddar har ett definierat utlopp kan ett prov enkelt tas om det kommer vatten dit, det vill säga att allt inte infiltrerar. Anläggs en markbädd med ett tätskikt i botten så leds allt vatten till provtagningsbrunnen samtidigt som utloppet skyddas från annat vatten, ytvatten. Det är en relativt säker metod men kostar vid anläggandet då vattnet samtidigt leds bort, vilket inte alltid är önskvärt. Målet är oftast att infiltrera vattnet till grundvatten. 

Semitäta bäddar 

BAGA har flera bäddar som är lagda med tätskikt över hela ytan och från dessa har vi våra mest trovärdiga analyser gällande prestanda. I de fall där mätbarhet är viktigt, men samtidigt vill infiltrera så mycket som möjligt väljer vi att göra bäddarna semitäta. Det är en fördel att pumpa till semitäta bäddar då, med pumpens hjälp, en jämnare fördelning av vattnet över hela bäddens yta erhålls. Det säkerställer vatten till provtagningspunkten. En del (gärna i mitten) av markbädden anläggs med tätskikt i botten och renat vatten för analys kan tas ut. Detta vatten är endast renat spillvatten, det vill säga inget ytvatten som kan ha trängt in i bädden från sidan kan komma till provtagningsbrunnen. 

Något dyrare att anlägga då det är besvärligt att hantera tätskiktet vid arbetsgången, men du kan alltid verifiera bäddens funktion vid mätpunkten. 

Mätpunkten 

Vattnet samlas upp i botten av bädden och leds till en provtagningsbrunn. Från provtagningsbrunnen kan man välja att leda vattnet till typ ett dike eller tillbaka in i bädden vilket medför att även infiltrationer anlagda med ett förstärkningslager om min 50 cm kan förses med mätpunkt för validering. 

Ladda ner Kontakt