Win-win när VA-guiden sprider kunskap

Hur kan privatpersoner, myndigheter och privata verksamheter få samlad information om små avlopp? Den frågan ställde några miljöinspektörer vilket mynnade ut i att tre företag grundade Avloppsguiden som senare blev VA-guiden. Idag bistår medlems­tjänsten med oberoende och tillförlitlig information i ämnes­områdena Små avlopp, VA-planering och Dagvatten – bland annat via konferensen Vatten Avlopp Kretslopp där Kingspan BAGA är en av utställarna.

Att göra bedömningar rörande små avlopp är sannerligen en komplex uppgift. Varje plats har sina speciella förutsättningar – till exempel närhet till dricksvatten eller små och stora vattendrag – som leder till krav som respektive anläggning behöver klara. En som har arbetat med dessa frågor i tolv års tid är Maja Englund som idag är vd för VA-guiden. Maja säger såhär om hur medlemstjänsten bildades år 2004:

– Det fanns ett behov bland myndigheter att på ett och samma ställe kunna hitta tillförlitlig kunskap om små avlopp. Bild & Kultur, Ecoloop och WRS startade därför Avloppsguiden.se som ett projekt – och det bygger vi nu vidare på med VA-guiden. Syftet är att via den samlade kunskapen få en ökad samsyn i frågor som rör små avlopp, VA-planering och dagvatten. Det vinner alla på.

VAK – en viktig mötesplats

Ett verktyg för att sprida kunskap är konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, VAK. Den arrangeras varje år och samlar yrkesverksamma, tillverkare, myndigheter, och branschexperter som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering.

– VAK är en mötesplats där deltagarna får en förståelse för vilka frågor som olika aktörer brottas med och inspiration att arbeta vidare med det viktigaste vi har, vatten. Genom att olika aktörer delar med sig av sin kunskap bygger de viktiga broar mellan varandra som underlättar kommunikation och samarbete, förklarar Maja.

Maja Englund, vd VA-guiden och Patrik Ellis, affärsutvecklare Kingspan BAGA.

Ett viktigt inslag under VAK är utställningen där tillverkarna kan visa upp sina produkter.

– Kingspan BAGA är specialister på små avlopp och är jätteviktiga för utställningen. De har lång erfarenhet och teknisk expertis på detta område som är mycket värdefull. När VA-guiden får frågor relaterade till både teknik och skötsel från exempelvis kommuner, är Kingspan BAGA väldigt duktiga på att dela med sig av sin kunskap, berömmer Maja.

– VAK är en viktig mötesplats där kunskap och information förmedlas mellan de olika aktörerna, säger Patrik Ellis på Kingspan BAGA. Alla, och särskilt miljön, tjänar på att vi har en samsyn. Vi deltar främst för att lyssna, men också för att förmedla vår kunskap. Vi ställer oss frågor som exempel­vis vart myndigheten är på väg och hur vi gemensamt kan nå målen. Arbetet handlar mycket om strukturer och hur vi skapar dem gemensamt. Hela vår bransch är beroende av myndigheternas arbete.

Bergkross ersätter naturgrus?

Forskningsprojekt är också ett av VA-guidens intresseområden. I två projekt finansierade av SVU respektive Naturvårdsverket, undersöker man just nu om bergkross är ett hållbart alternativ till naturgrus som filtermaterial för markbaserad avloppsvattenrening.

– Naturgrus är ju en ändlig resurs och jag vet att Kingspan BAGA redan har gjort omfattande tester med bergkross och satt det på prov i den testbädd som RISE har tagit fram, säger Maja.

– Allt eftersom naturtäkterna stänger blir det svårare att få tag på markbäddssand. Många gick över till tillgängliga krossprodukter exempelvis 2/4 – och grövre – vilket vi också var tvingade att göra. Men vad händer om man använder ett grövre
material, frågar sig Patrik och ger själv svaret:

– Högre genomsläpplighet innebär bland annat kortare uppehållstider. Analysen visar att främst smittskyddet förloras, vilket är den markbaserade reningens signum. Genom ett RISE-projekt fick vi tag på kubiserad bergskross 0/4 med liknande egen­skaper som natursanden. Vi har testat och vet att den fungerar.

Detta är ett av många projekt där BAGA och VA-guiden hjälper utvecklingen framåt och kunskap sprids effektivt till miljö­inspektörer och andra aktörer. Fastighetsägare och miljön blir vinnare i det långa loppet!

Läs fler artiklar här

Ladda ner Kontakt