Nytt avlopp - så kan det gå till...

 

Den dagen du anlägger ett nytt avlopp är det mycket att tänka på eftersom arrangemanget är ”tillståndspliktigt”. Du får inte påbörja det praktiska arbetet innan du har fått klartecken från din kommunala miljöförvaltning. Här beskrivs hur det kan gå till.

Varför nytt avlopp?

Om det är ett hus som ska byggas nytt så behövs det med all säkerhet en avloppsanläggning. Från 1969 har det varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten. Det krävs mer än endast slamavskiljning för att anses godkänt.
Om du har ett befintligt avlopp som är utdömt av myndigheten eller att det inte längre fungerar som det ska kan du behöva göra ett nytt. I de fall som kommunen har besökt, och dömt ut det, har du en begränsad tid på dig att inkomma med en ansökan där du redovisar vad du vill göra för att uppfylla kraven. Tiden kan varierar från kommun till kommun och på hur dåligt ditt befintliga avlopp anses vara. Allt från sex till 24 månader förekommer.

1. Första kontakten

När miljöinspektörerna har besökt din fastighet och bedömt att du måste göra något åt ditt befintliga avlopp brukar man få ett föreläggande, som man måste svara på inom sex till 24 månader. Kontakta kommunen eller surfa in på deras hemsida för att få råd och anvisningar om hur du går till väga.

Oftast leder det till att man kontaktar en grävare/entreprenör eller konsult. Om du vänder dig till en konsult är det ofta personen som har kontakten med grävaren i ditt ställe.

2. Besök av grävare/konsult

Det är ofta en grävare eller konsult som hjälper till med att bedöma vad som behövs på platsen utifrån förutsättningarna som gäller på din tomt. De vet oftast vad kommunen kräver i området och hjälper även till med ansökan in till miljökontoret. I ansökan ska det stå fastighetsbeteckning, vald lösning med information om hur den fungera. En karta över tomten med anläggningen inritad där dricksvattenbrunnar, utsläppspunkt, och andra topografiska detaljer är inritade.

3. Tillståndet

Här står förutsättningarna för tillståndet som är baserat på den ansökan som du har skickat in. Myndigheten har gjort en bedömning om vald anläggning uppfyller kraven. Du måste oftast påbörja arbetet inom 24 månader, ibland snabbare. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått tillståndet. Kommunen kan besöka fastigheten under tillståndsprocessen för att förvissa sig om lämpligheten av den valda lösningen. Kommunen tar ut en avgift för tillståndet som kan ligga mellan 4 000 till 6 000 kr. Även vid avslag tas avgiften ut.

 

4. Genomförande

Grävaren som du anlitat genomför oftast arbetet. Det tar några dagar och när det är klart rapporteras det in till miljökontoret att det är klart. Ibland vill kommunen komma ut och besiktiga arbetet under arbetets gång. Grävaren dokumenterar arbetets gång med bilder som infogas i slutrapporten.

 

 

 

 

 

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt