Ordlista - vattenrening

Ordlista

Ordlistan förklarar ord och begrepp som är vanliga inom vatten- och avloppsrening

Aerob
Syrerik. En aerobisk process behöver tillgång till syre.


Aktivt slam
Biologiskt slam för rening av avloppsvatten består av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.


Anaerob
Syrefattig. En anaerobisk process behöver ej tillgång till syre.


BDT-vatten
Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll.


Biohud
Tunt skikt av mikroorganismer där den biologiska reningen sker. Finns på t.ex. bioModuler.


Biologisk rening
Nedbrytning av organisk substans, t.ex. BOD och kväve, med hjälp av mikroorganismer.


BioModuler
Används för att öka reningsgraden i mark och infiltrationsbäddar. BioModuler består av rörformade spunna rör med en stor yta, där biohud bildas av det utgående vattnet från slamavskiljare och reningsverk. Den biologiska reningen underlättas av syretransporten genom rören.


BOD
Biokemisk syreförbrukning. Används för att mäta mängden (kg) syreförbrukande organiskt material i vattnet.


Bräddning
När vattnet rinner över kanten, svämmar över.


Dagvatten
Regn och smältvatten från hårdgjorda ytor, t.ex. tak, vägar och parkeringsplatser.


Denitrifikation
Bakteriell process där nitrat (NO3-) omvandlas till kväve (N2)


Dräneringsvatten
Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder.


Enskilt avlopp
Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område.


Fosfor
Växtnäringsämne, kemisk beteckning P.


Fördelningsbrunn
Brunn som fördelar utgående vatten från slamavskiljaren till spridningsledningar.
Om vattnet pumpas från slamavskiljare bör fördelningsbrunnen ersättas med en manifolder.


Förfällning
Vid förfällning tillsätts flockningsmedel för att främst reducera fosfor och BOD i avloppsvattnet.
Föroreningarna bildar slam som avskiljs genom sedimentering.


Geohydrologisk undersökning
Undersökning av grundvattenförhållanden, t.ex. avståndet till grundvattnet från markytan.


Hygienisering
Process där bakterier reduceras för att minska risken för smittspridning.
Hygienisering kan uppnås med t.ex. UF-membran, hygieniseringsbädd eller markbäddsand.


Infiltration
Vattnets nedträngande i marken via naturliga jordlager som resulterar i diffus spridning till grundvattnet.


Kemisk fällning
Metod för att främst reducera fosfor och BOD i avloppsvattnet genom tillsättning av flockningsmedel.


KL
Klosettvatten bestående av urin, avföring, toalettpapper och spolvatten.


Kväve
Ett näringsämne, kemisk beteckning N.


Manifolder
En pump fyller och trycksätter manifoldern (en behållare). Flödet ut från manifoldern fördelas då helt jämt mellan de fyra uttagen. Används när man pumpar ut vatten från en slamavskiljare och jämt vill fördela vattnet till bioModulerna eller spridarrören. Manifoldern ersätter fördelningsbrunnen.


Markbädd
Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och makadam, vattnet samlas sedan upp och leds till t.ex. ett dike.


Minireningsverk
Prefabricerade avloppsreningsverk för enskilt avlopp.


Nitrat
Kväveförening med kemisk beteckning NO3- som bildas genom oxidation av ammonium NH4+.


Nitrifikation
Bakteriell omvandling av ammoniumkväve(NH4+) till nitratkväve (NO3-) som sker i syrerika miljöer.


Närsalter
Växtnäringsämnen t.ex. fosfor och kväve.


Pe
Personekvivalent. Med en personekvivalent menas den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. En Pe motsvarar 70 g BOD7/dygn och 200 liter vatten / dygn. Ovanstående värden gäller för 1-5 hushåll eller 25 Pe.


pH
Mått (0-14) på hur sur eller basisk en vätska är.
0-7 = surt
7 = neutralt
7-14 = basiskt


Recipient
Sjö, vattendrag eller havsvik dit det renade avloppsvattnet släpps.


SBR
Satsvis biologisk rening av avloppsvatten.


Siktkurva
Visar kornstorlek samt den procentuella mängden av dem.


Situationsplan
Översiktlig karta eller skiss över tomten för den planerade anläggningen där reningsanläggning finns markerad.


Slam
Fasta partiklar som avskiljts från avloppsvattnet.


Slamavskiljare
Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet.


Sluten tank
Tank som samlar upp avloppsvatten.


Spillvatten
Samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll.


SS
Suspenderade substanser, dvs. partiklar i avloppsvattnet.


Syreförbrukande ämnen
Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag.


Tilloppsledning
Ledning för avloppsvatten från hushåll.


Trekammarbrunn
Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare.


TS
Torr substans, anges ofta i procent av total vikt alternativt volym.


Tvåkammarbrunn
Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare.


UF- Membran
Ett UF-Membran kan beskrivas som ett rör där väggarna består av så små hål att inga bakterier kan passera Det utgående vattnet från reningsverket passerar ett UF-Membran som inte släpper igenom några bakterier samt höjer reningseffekten avsevärt . Det tar även bort 60-70% av medicinrester, hormoner samt virus. Utgående vatten från verket är nära dricksvattenkvalité. Backspolning av UF-Membranen sker automatiskt i verket. Då UF membranet kraftigt reducerat vattnet från bakterier behövs ingen hygieniseringsbädd.


Vattentäkt
Vattendrag sjö eller grundvatten som används som råvatten för dricksvattenframställning.


Övergödning
För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist.

 

Ordförklaring pumpar

Grund- , grå och dränvattenpumpar
För pumpning av lätt förorenat vatten innehållande partiklar som är mindre än pumpens fria genomlopp, dvs den partikelstorlek som kan passera pumpen.


Skärande Pump
Pumpen, (även kallad tuggerpump) har ett skärsystem som sönderdelar avloppsvattnet.
Används vid tryckledning med små dimensioner, från PEM 40 slang och större.


Avlopps- och spillvattenpumpar
För pumpning av avloppsvatten.


Länspump
Används till byggarbetsplatser där det kan komma in sten i pumpen. Pumpen klarar periodvis torrkörning.

Ladda ner Kontakt