Serviceavtal

Att teckna ett avtal med Kingspan BAGA innebär en rad fördelar för dig som kund- och fastighetsägare.

Du kan installera BAGAs kund-app i din smarta telefon (iOS och Android) där du kan se händelser på din anläggning, få larm, göra egenkontroller, se serviceprotokoll, läsa manualer, kontakta vår supportfunktion och beställa förbrukningsmaterial. Här underlättas kommunikationen med kommunen.

Samtliga avtal innebär att du som kund även åtar dig vissa uppgifter som egenkontroll, se under egenkontroll nedan. Kingpan BAGAs olika avtalserbjudanden ser du nedan.
Vi behandlar alla personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Serviceavtal – det klart mest populära valet! För dig som inte vill eller har möjlighet att utföra den årliga servicen, som innebär bland annat byte av slitagedelar. Flockmedel levereras fraktfritt vid servicetillfället. Serviceavtal är lägsta nivån för att processgarantin ska gälla.

Avtal för lågbelastat fritidsboende  – möjligt enbart för mindre Easy-anläggningar som enbart används cirka 8 veckor om året. Service utförs av tekniker vartannat år. Du har tillgång till Kingspan BAGAs specialistkompetens på distans. En app (IOS, Android) ingår där du enkelt kan se status på din anläggning.

Avtalet finns enbart tillgängligt för mindre Easy-anläggningar, 1-2 hushåll.

 

Prisbilden på respektive tjänst ovan baseras sedan på typ av anläggning och hur stor din anläggning är. Du betalar med årlig e-faktura. Pappersfaktura går att få mot tillägg. Kingspan BAGA förbehåller sig rätten att justera priserna en gång årligen.

Avtalets bindningstid är initialt 12 månader. Avtalet förlängs med 12 månader om det inte sagts upp senast en månad innan dess utgång.

Extra tjänster för alla avtalskunder:

 • Dricksvattenanalys och bedömning
 • Avloppsvattenprov (fosfor/BOD), -analys och -bedömning (ackrediterat laboratorium)
 • Möjlighet att välja till fler servicebesök.

Mervärde:

 • Vi bistår med stöd i dialoger med miljökontor
 • Konsultation för om- och utbyggnationer

När du ska teckna avtal och eller har frågor gällande avtal är du välkommen att kontakta Kingspan BAGAs Service- & Supportavdelning.
Telefon: 0455-61 61 50
E-post: baga.support@kingspan.com

Egenkontroll av fastighetsägare
Egenkontroll ska utföras av fastighetsägare eller utsedd tillsynsman ett antal gånger per år för att Kingspan BAGA ska lämna processgaranti (se processgaranti). Kopia på Egenkontroll samt driftjournal ska sändas till Kingspan BAGA vid utförd Egenkontroll. Fastighetsägaren byter dunk själv när flockningsmedlet är slut. Det gäller oberoende avtal.

Processgaranti
Kingspan BAGA lämnar en processgaranti, förutsatt att:

· Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från Kingspan BAGA
· Installationsintyg skickats in till Kingspan BAGA
· Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen
· Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till Kingspan BAGA
· Avtal är tecknat med Kingspan BAGA
· Vattnet inte avviker från normalvatten

Så här läser du serviceprotokollet

Mycket av det som görs vid servicetillfället finns i drift- och underhållsmanualen för respektive anläggningstyp, de finns under ladda hem

Innehåll 

Kingspan BAGAs serviceprotokoll baseras på: 

 1. Aktiviteter som står i drift och underhålls manualen som ska göras för att livslängd och funktion ska upprätthållas. 
 2. Aktiviteter som gör att Kingspan BAGA har mer information om reningsverkets funktion ifall vi skulle behöva analysera det. 
 3. Aktiviteter som finns som checkpunkter så den som utför service inte ska glömma dem. 


Ventilation
 

Ventilationen testas därför att syresättningen är viktig för processen i reningsverket samt bortförande av oönskade gaser i anläggningen, det är också så att möjligheten till ventilation kan förändras eller försvinna över tid genom att det blir sättningar i rören. Det är en viktig del för att säkerställa installationen av reningsverket. Ventilationen kan också påverkas av utom/inomhus temperaturerna. Om ventilationen är dålig eller obefintlig så bör detta åtgärdas antingen genom att hitta felet och åtgärda det eller i vissa fall kan det lösas med en extra luftpump som Kingspan BAGA kan installera.

Flytslam i olika kammare

Flytslam, d.v.s. slam som flyter på vattenytan, i tanken kan vara en indikation på att sedimentationen inte fungerar som den ska eller att det är dags att slamtömma. Det senare speciellt om det är flytslam i yttre kammaren. En viss mängd kan dock förekomma utan att det behöver innebära problem. Mängden och utseendet på flytslam är underlag för en sammanvägd bedömning. 

Slamnivå  

Slamnivån mäts för att kunna ge en indikering på när slamtömning behöver ske. Vissa kommuner kan man påverka när slamtömning ska ske och beroende på olika förutsättningar så kan slamtömning behövas oftare eller mer sällan än kommunens normala slamtömningsintervall. 

pH 

pH-värdet ger också en indikation på om anläggningen har rätt förutsättningar för att fungera optimalt, pH-värdet påverkas av en mängd olika saker. Normalt ska värdet vara 6,5–6,9 – beroende på anläggningstyp och var det mäts. 

Övrigt 

 • Kontroll, rengöring och ev byte av slangar och givare görs för att se om de är hela och inte tilltäppta. 
 • Pumpar och givare funktionstestas och rengörs.
 • Lampor, brytare och kommunikation provas.
 • Avläsning av olika värden för att se förändringar mellan servicebesöken.
 • Kontroller av olika säkerhetsfunktioner för att säkerhetsställa el och personsäkerhet.
 • Vi skriver ifall du som kund behöver kontakta oss för vidare hjälp eller råd. 
Ladda ner Kontakt