Modern markbaserad rening - sju fördelar!

 

Genom vattentoaletternas intåg i svenska hem transporteras avskrädet bort, vilket ger befolkningen en mycket bättre livskvalitet. Första reningsverket byggs på 30-talet men på landsbygden anläggs främst stenkistor, endast för kvittblivning. Först 1969 kommer högre krav på rening av enskilda avlopp med infiltrationer och markbäddar som installeras för ett optimalt hälsoskydd med hjälp av naturens egna biologiska funktioner.

1. Naturens egen reningsmetod
Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så utnyttjas naturens förmåga att rena vattnet på ett naturligt sätt. Utan energikrävande system så sköter naturen själv att skadliga bakterier bryts ner och renat vatten återgår till kretsloppet.

2. Beprövat
Hundra-tusentals hushåll har skyddat sitt eget dricksvatten och andra närliggande vattenbrunnar genom att infiltrera sitt avloppsvatten. De senaste två decennierna har teknikutvecklingen inom området varit betydande vilket ger bädden längre livslängd, mindre yta, bättre funktion och rening. Moderna markbaserade anläggningar överträffar de flesta reningsverk vad gäller miljö- och hälsoskydd samt ekonomi.

3. Överlägset hälsoskydd
Det finns olika alternativ för att bli kvitt skadliga bakterier. Traditionella stenkistor ger i princip ingen reningseffekt. UV-ljus och andra tekniska lösningar kräver underhåll och tillsyn. De minireningsverk som säljs behöver nästan undantagslöst någon form av hygieniseringsmetod för ett säkert hälsoskydd. När det är fysiskt möjligt är markbaserad rening enklast, säkrast och mest ekonomiskt!

4. Trygghet 
Den långvariga traditionen och erfarenheten av markbaserade system hos anläggare, miljökontor och leverantörer ger husägare en stor trygghet. Det huvudsakliga valet som måste göras är det mellan infiltration och anlagd markbädd med sand. Välutbildade entreprenörer i samråd med miljökontoren säkerställer att valet blir rätt gjort!

5. Robust och enkelt
Att pumpa till bädden förbättrar funktionen och ger förutsättningar att välja den lämpligaste platsen. Den långsiktiga robustheten har förbättrats markant på senare år tack vare smarta komplement som moderna infiltrationer har. Största skillnaden mellan då och nu är den överlägsna syresättningen, vilket ”lyfter” biohuden från att täppa till markytan och växer istället uppåt i biomoduler och spridarplattor. Det innebär att livslängden på infiltrationen dubbleras eller mer – men enbart då detaljkonstruktionen är genomtänkt så att syresättningen är optimerad och säkerställd.

6. Flexibilitet
I Sverige ställs krav på hög respektive normal skyddsnivå. Markbaserad rening är lika användbar i båda fallen, men det krävs en fungerande förfällning för att fosforreduktionen ska verka. Markbaserad rening ger full flexibilitet vad gäller placering så att markförhållande och annat kan optimeras. Genom att pumpa vatten från slamavskiljaren kan höjdskillnader kompenseras. Då ventilationen genom slamavskiljare därmed bryts blir det ännu viktigare att bädden ventileras lokalt – se bild.

God ventilation är A och O.

7. Hållbarhet
Att låta naturen göra jobbet och att bibehålla vattnets kretslopp lokalt är i grunden hållbart. Modern teknik som ger en gnutta hjälp på traven minskar drastiskt storleken och djupet på bädden – och därmed mängden grävmassor som behöver schaktas. Moderna bäddar har en livslängd på 30–50 år – utan underhåll! Låg energiförbrukning, minimal driftskostnad och lång livslängd ger en mycket hållbar anläggning!

 

Ladda ner Kontakt